AANBOD

Diverse onderzoeksinstrumenten waardoor de belastbaarheid en de ontwikkelmogelijkheden van een cliënt kunnen worden vastgesteld. Op basis daarvan kan de consulent beslissen wel of niet een traject in te zetten en tevens advies krijgen over in te zetten methodieken/voorzieningen.

WERKWIJZE

U kent ze ongetwijfeld. Mensen die opnieuw moeten integreren in de wereld van werk, maar wat steeds niet lukt. Mislukte trajecten, een lange lijst van klachten en/of een hoge medische consumptie. Het inzetten van belastbaarheidsonderzoek is zinvol om de relatie te onderzoeken tussen de klachten en persoon en te focussen op de mogelijkheden. Bij het inzetten van belastbaarheids- onderzoek kijken we bewust naar allerlei verschillende onderwerpen zoals de medische, psychologische en sociale situatie in relatie tot de arbeidsmarkt. Het is onze ervaring dat deze onderwerpen met elkaar te maken hebben en elkaar beïnvloeden. Afhankelijk van het type instrument dat wordt gebruikt, worden deskundigen zoals arbeidsdeskundige, arts of gz psycholoog ingezet.

De vraag naar de mogelijkheden nu en in de toekomst staat centraal bij elk instrument. Het uiteindelijke advies bestaat uit: 

  1. Een samenhangend beeld van alle indrukken, adviezen en onderzoeksresultate
  2. Het vertalen van dit geheel naar de mogelijkheden in praktijk.

Bij belastbaarheidsonderzoek stellen we onszelf de volgende vragen:

  • Wat is het brede beeld van de aangemelde klant
  • Is een traject zinvol of niet; is er voldoende belastbaarheid en mogelijkheid aanwezig om een traject in te zetten en zo ja, wat voor traject
  • Welke interventies zijn zinvol om verbetering te bewerkstelligen en de kans op uitstroom te vergroten
  • Waar moet in werksituaties rekening mee gehouden worden en welke voorzieningen zijn eventueel te treffen hiervoor.

Alle experts beoordelen vanuit hun vakgebied de situatie van de deelnemer en formuleren, alles afwegende, een (multidisciplinair) eindadvies. Dat eindadvies gaat in op de mogelijkheden voor participatie of re-integratie en waar nodig de gewenste interventies. De kern van het onderzoek is niet de diagnose zelf maar de vertaling naar de praktijk: wat kan iemand, wat is de ontwikkelmogelijkheid en hoe kan resultaat worden bereikt. 

SOORTEN BELASTBAARHEIDSONDERZOEKEN

  • Arbeidsdeskundig-Medisch belastbaarheidsonderzoek (vaststellen m.n. fysieke belastbaarheid en arbeidsmogelijkheden door arts en arbeidsdeskundige)
  • Arbeidsdeskundig-psychologisch belastbaarheidsonderzoek (vaststellen psychische belastbaarheid en arbeidsmogelijkheden door psycholoog en arbeidsdeskundige)
  • Integrale diagnose door een arts, gz-psycholoog en arbeidsdeskundige

RESULTAAT

Duidelijk belastbaarheidsprofiel in een leesbaar rapport, heldere conclusie, praktisch advies en concrete traject/actievoorstellen m.b.t. arbeidsmogelijkheden, waarna de consulent een keuze kan maken om wel of niet een traject in te zetten en richting kan geven qua methodiek en doelstelling.

DOORLOOPTIJD EN LOCATIE

De doorlooptijd van start tot rapport is 6 weken. In principe worden de onderzoeken uitgevoerd in het kantoor van Ottema & Zwart te Leeuwarden. Indien gewenst kunnen de belastbaarheidsonderzoeken ook plaatsvinden op locatie in de betreffende gemeente.